Historie

Kirketerp betyder Kirkehøjen, og Kirketerp Gårdene har en væsentlig historisk betydning for byen Hobro og lokalområdet. Gårdene var i middelalderen selvejergårde og blev ved stavnsbåndets indførelse fæstegårde under Herregården Visborggård ved Hadsund. I 1749 blev fæstegården med fæstere solgt til Købmand Morten Kirketerp i Hobro hvis slægt stammede fra gården. Morten Kirketerp og hans søn drev betydelig handel med grovvare, fisk og jern.

Kirketerp Gårdene ejes i dag af Niels Kristian og Kate Kirketerp Nielsen. Nielsen slægten har beboet Kirketerp siden 1688. De første 5 generationer som fæstere og de sidste 4 generationer som selvejerbønder. På grunden findes tomten af Kirketerp kirke og kirkegård der middelalderen var en aktiv landsby. Store kvadersten fra den oprindelige kirke ses anvendt på gårdspladsen, i gårdens bygninger og Hobro kirke. Fredningszonen der dækker den tidligere kirke med kirkegård, er i dag tilvokset med spredte frugttræer. Vi ønsker at udvikle området med respekt for stedets unikke historie, og ser denne historie som en stærk identitetsgivende klangbund for en ny bebyggelse i området.


BÆREDYGTIGHED
Kirketerp har været pionerer indenfor økologisk kvæg – og markbrug i Danmark og besætningen, der nu er udflyttet til nabogården er den højestydende økologiske kvægbesætning i Danmark. Denne bæredygtige tankegang ønsker vi at videreføre og indlejre i projektet på flere niveauer, både i miljømæssig forstand i form af energirigtige boliger og i håndteringen af regnvand og overfladevand. Ligeledes ønsker vi at udvikle et økonomisk bæredygtigt projekt bestående af boliger, som et bredt publikum kan have råd til, og endelig ønsker vi at udvikle et socialt bæredygtigt projekt, med rekreative økologisk dyrkede arealer der understøtter fællesskabet som fx. dykningsarealer, naturlegeplads, hestefold, ko- eller fårelaug mm.